วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการด้านการศึกษาสำหรับ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์